خرید فیش حج

6+

فیش حج عمره یا واجب عزیزانی را که به هر دلیل از جمله :

  • عدم استطاعت مالی 
  • بیماری 
  • فوت

قادر به تشرف نیستند ، خریداریم.

6+